Jubileusz 60-lecia przedszkola

HISTORIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 107

„Nasze przedszkole „Słoneczne nutki”, każdy zna

Nasze przedszkole „Słoneczne nutki” – w nim Ty i ja”

 Samorządowe Przedszkole nr 107 „Słoneczne nutki” położone jest w os. Słonecznym w Dzielnicy XVIII. Zajmuje parterowy, wolnostojący budynek otoczony dużym, ogrodem. W budynku znajdują się 4 sale dydaktyczne, duży holl, sanitariaty oraz przystosowany do wymagań HACCP ciąg kuchenny z zapleczem.

Sale dydaktyczne są odnowione, wyposażone w nowoczesne zabawki, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne pozwalające na harmonijny rozwój naszych wychowanków we wszystkich sferach dziecięcej aktywności. W każdej ze sal dydaktycznych jest pianino oraz sprzęt RTV niezwykle pomocne w organizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych. W przestronnym holu przedszkola znajdują się również zabawki i sprzęty, które w dni deszczowe pozwalają na różnorodne zabawy ruchowe. Ogród przedszkolny jest wyposażony w wieloletnie urządzenia, które systematycznie są odnawiane i konserwowane, wyremontowane zostały dwie piaskownice. Zasadzone przed kilkoma laty sosny dostarczają cienia w czasie upalnych dni a niewielkie poletko, w którym rosną kwiaty i inne rośliny jest terenem dziecięcych badań i doświadczeń.

Do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci. Funkcjonują cztery grupy wiekowe po 25 dzieci: Muchomorki, Słoneczka, Skrzaty, Kubusie. Placówka zgodnie z potrzebami rodziców czynna jest w godzinach od 6.oo do 17.oo.

 Pięćdziesięcioletnią historię naszej placówki należy zacząć od roku 1949, kiedy ówczesne władze na kopcu Wandy podejmują decyzje dotyczące lokacji kombinatu metalurgicznego i budowy miasta przemysłowego NOWA HUTA.

23 czerwca – Na polach mogilskich w pobliżu kopca Wandy rozpoczęto budowę pierwszego bloku mieszkalnego.

 W roku 1951 zostaje oddane do użytku pierwsze przedszkole mieszczące się w osiedlu Wandy. W związku z rozbudową kombinatu i napływem ludności wzrosło zapotrzebowanie na nowe placówki przedszkolne. Oddziały przedszkolne liczyły od 30 do 40 dzieci.

 18 grudnia 1958 roku na mocy decyzji Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Wychowania w Krakowie otwarto Przedszkole nr 107.

Pierwszą osobą zarządzającą placówką była Pani Sabina Nur – kierownik.

Od 1 lutego 1971 roku Wydział Oświaty Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej powierza pełnienie obowiązków kierowniczki Przedszkola 107 dotychczasowej kierowniczce Ogniska Metodycznego wychowania przedszkolnego – Pani Marii Nasiadce.

W roku 1971 placówka nasza stała się PRZEDSZKOLEM MUZYCZNYM NR 1. Od września 1971 roku rozpoczęto w przedszkolu eksperyment tj. realizację poszerzonego programu wychowania muzycznego. Przedszkole nasze było pierwszą placówką w Polsce ujmującą tak szeroko problem wychowania muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Eksperyment polegał na przeniesieniu 25 – letnich doświadczeń z zakresu umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Eksperymentalnego Studium Muzycznego w Krakowie na teren przedszkola normalnego tj. wówczas dzielnicowego. Pani Maria Nasiadka od początku swojej pracy rozpoczęła działania mające na celu ukierunkowanie pracy przedszkola na placówkę o profilu muzycznym. Pozyskała sojuszników we władzach oświatowych jak również metodyków zajmujących się szczegółowo umuzykalnianiem dzieci w wieku przedszkolnym tj. Paniami dr Krystyną Druszkiewicz i prof. Beatę Podolską.

W czasie realizacji eksperymentu przedszkole gościło wielu gości zagranicznych m.in. z Węgier, Finlandii, Rosji.

Uzyskując przychylność władz przedszkole otrzymało dodatkowe finanse na zatrudnienie profesjonalistów z dziedziny muzyki.

W przedszkolu pod okiem fachowców odbywały się zajęcia:

– umuzykalnienie z rytmiką

– rozśpiewanie i chórek

– zespoły perkusyjne

– integracja artystyczna

– nauka gry na fortepianie, tych dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę.

20 kwietnia 1973 roku na łamach dziennika „Echo Krakowa” zostaje ogłoszony konkurs na nazwę przedszkola. Spośród wielu propozycji wybrano nazwę SŁONECZNE NUTKI. Autorem pomysłu był Wojciech Kaszuba – tatuś bliźniaków Joasi i Maćka wychowanków przedszkola. Został również opracowany przez artystę grafika Barbarę Jesionkowską projekt szyldu na frontową ścianę budynku. Szyld wykonał Kazimierz Kapryan. Niestety nie posiadamy pierwowzoru naszego logo. Pierwszy projekt przedstawiał wielką kulę słońca, w którą wkomponowane zostały 2 nutki otoczone napisem SŁONECZNE NUTKI. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 16 czerwca 1973 roku.

Dzieci z Przedszkola nr 107 „Słoneczne nutki” aktywnie uczestniczyły w życiu dzielnicy. Uświetniały swoimi występami uroczystości państwowe.

15 czerwca 1974 roku z okazji obchodów XXX – lecia PRL, XXV lecia Nowej Huty oraz Dni Młodości Nowej Huty, dzieci z naszej placówki witały ówczesne władze państwowe Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza przedstawiając program artystyczny.

W latach 1982 – 1985 placówka nasza była przedszkolem, w którym odbywały praktykę zawodową uczennice Studium Wychowania Przedszkolnego.

Po roku 1985 przedszkole nie otrzymywało już dodatkowych funduszy na zatrudnianie zawodowych nauczycieli muzyki, mimo to w dalszym ciągu przy znaczącej pomocy rodziców prowadzona była w przedszkolu rytmika na bardzo wysokim poziomie.

Pani dyrektor Maria Nasiadka przez wiele lat czyniła starania o uzyskanie budynku i przyległego terenu w trwały zarząd. Na podstawie decyzji nr 40/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 11.12.2000 roku ustanowiono trwały zarząd, na czas nie oznaczony na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 107 w Krakowie.

Od września 2002 roku zarządzanie przedszkolem przejmuje Pani Katarzyna Wolny. Nadal podtrzymywane są tradycje muzyczne w przedszkolu. Nauczycielki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego rozwijając swoje kompetencje w zakresie rozwijania umiejętności muzycznych dzieci. Nabyte umiejętności wykorzystują w pracy dziećmi. W ramach zajęć dodatkowych dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki – 2 razy w tygodniu, zajęciach z tańca towarzyskiego.

Proces wychowawczo – dydaktyczny odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizowane są także programy własne nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej, adaptacji, profilaktyki prozdrowotnej, gimnastyki korekcyjnej.

Podejmowane są działania mające na celu stymulowanie inteligencji emocjonalnej naszych wychowanków. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wychowankowie byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Praca wychowawcza przedszkola jest właściwie zaplanowana, systematyczna, prowadzona w oparciu o opracowane przez grono pedagogiczne plany, które zawierają zadania z zakresu wychowania patriotycznego, edukacji regionalnej, zachowań społecznych oraz wprowadzania dzieci w świat wartości moralnych.

 

Do oddziaływań wychowawczych włączeni są także rodzice dzieci oraz osoby mające wpływ na pomoc dzieciom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach tj. strażacy, strażnicy miejscy, policjanci, lekarze.

Na prośbę rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe takie jak:

gimnastyka korekcyjna, religia, rytmika, j. angielski, taniec towarzyski, basen.

Prowadzone są także zajęcia korygujące zaburzenia mowy oraz cyklicznie ceramika.

Dzieci z naszej placówki uczestniczą w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych wystawianych przez krakowskie teatry. Organizowane są także spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe profesje. Przedszkole organizuje również wiele wycieczek i wyjazdów oraz „zielone przedszkole” – cieszące się coraz większym zainteresowaniem. W troskę o bezpieczeństwo i opiekę na wysokim poziomie włącza się cały personel placówki.

Reforma systemu oświaty wprowadziła również większą autonomię dyrektorów w zakresie zarządzania placówką. Dzięki czemu pozyskujemy większe fundusze, które można wykorzystać w zależności od potrzeb.

Pomocy w zakresie remontów udziela nam Rada Dzielnicy XVIII i rodzice. Dzięki temu wyremontowana została kuchnia wraz z zapleczem gospodarczym, sanitariaty, odnowione zostały wszystkie pomieszczenia przedszkolne, zmieniono podłogi w szatni i przyległych holach, wyremontowano taras.

Zostały nam prace na zewnątrz – ale dzięki pomocy władz i rodziców oraz zaradności zarządzających nie potrzeba już tak wiele czasu i pieniędzy.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zawodowo i prywatnie wspierają nas – serdecznie dziękujemy.

W związku z innymi procedurami nadania imienia – nazwy placówkom oświatowym w latach 70 i teraźniejszych – koniecznością było podjęcie starań o oficjalne nadanie nazwy. Tak też Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008r. otrzymaliśmy dawno funkcjonującą nazwę „Słoneczne nutki’ w pełni oddającą specyfikę naszej pracy z uwzględnieniem lokalizacji placówki.

PERSONEL PRZEDSZKOLA:

Przez wszystkie lata pracy przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, realizującą na bardzo wysokim poziomie zadania spoczywające na pracownikach oświaty.

Wśród nauczycieli pracujących przez wiele lat w naszej placówce należy wymienić Panie:

MARIA NASIADKO (1971 – 2004) – dyrektor przedszkola. Wspaniały pedagog, wychowawca młodych adeptów sztuki pedagogicznej. Doskonały organizator i zarządca przedszkola przez 30 lat. Za swoje osiągnięcia w październiku 1980 roku otrzymuje nagrodę II STOPNIA MINISTERSTWA OSWIATY I WYCHOWANIA a w roku 1989 za rozszerzoną działalność muzyczną przedszkola wyróżniona przez Inspektora Oświaty i Wychowania.

ELŻBIETA POWAŁEK,  JANINA ZIĘBA              , MARIA STACHOWICZ,  CZESŁAWA FIUTEK, TERESA GRZESIK , MARIA ANIELSKA

Personel pomocniczy to również ludzie bardzo oddani sprawie, dyspozycyjni, sumienni, zdyscyplinowani.

Wśród pracowników administracji i obsługi najdłużej pracujących w naszej placówce należy wymienić:

MARIA SROCZYŃSKA, JANINA KĘDZIERSKA, KRYSTYNA KULA, DANUTA KUKUŁA, IRENA LIPNICKA

Obecnie nauczyciele systematycznie doskonalą się, zdobywają kolejne stopnie awansu. Zatrudniamy na stałe sześciu nauczycieli dyplomowanych i dwóch mianowanych.

Pięć nauczycielek za wyróżniającą się pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi otrzymało NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA.

NAUCZYCIELE WYRÓŻNIENI NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:

KATARZYNA WOLNY, IRENA KUNOWSKA, CZESŁAWA FIUTEK, MARZENA JACKOWSKA, RENATA KUBIK

W listopadzie 2008 roku odbyły się uroczyste obchody nadania imienia placówce oraz 50 – lecia istnienia. Gościliśmy wielu przedstawicieli władz lokalnych, Kuratorium oraz byłych pracowników.

Zdjęcia z Jubileuszu 60-lecia Samorządowego Przedszkola nr 107 obchodzonego w czerwcu 2018r.: