Rekrutacja

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.165821176.739127854.1644832910-559983009.1591700005


WAŻNE INFORMACJE – REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

  • 1 ust. 2 §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Listy dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 107 „Słoneczne nutki” na rok szkolny 2020/2021 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020r. po godzinie 9.00 na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 107 „Słoneczne nutki” są zobowiązani do wypełnienia i przekazania druku potwierdzenia woli w dniach od 27.04. do 8.05.2020r.

 

Druk należy pobrać ze strony naszego przedszkola (poniżej), wypełnić, podpisać i dostarczyć elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia w postaci zaszyfrowanego pliku na pocztę mailową przedszkola przedszkole107@op.pl  lub w formie papierowej dostarczyć do przedszkola codziennie w godzinach 9.00-14.00.

 

W załączeniu instrukcja szyfrowania i odszyfrowywania pliku na przykładzie programu 7 zip.

Zaszyfrowany plik przesłać na adres przedszkola, hasło przekazać najlepiej w kolejnej (odrębnej) wiadomości email do przedszkola.

 

Druk potwierdzenia woli w formie elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020r do godz.14.00.

 

Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Nadanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną należy potwierdzić telefonicznie na numer 12 6440768.

                                                       

Dyrektor Przedszkola Katarzyna Wolny

 

załącznik 1: POTWIERDZENIE WOLI 2020

załącznik 2: instrukcja7z-1